Välkommen till Stories by Storytel!

Dessa Användarvillkor är viktiga och reglerar förhållandet mellan dig och Storytel Sweden AB och påverkar därför dina rättigheter och skyldigheter. Vänligen läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du ger dig in i den underbara världen Stories by Storytel.

Användarvillkor Stories

Storytel Sweden AB (hädanefter ”Storytel”, ”oss”, ”vår” eller ”vi”) erbjuder en tjänst (”Tjänsten) som ger dig (hädanefter ”du eller ”användaren”) tillgång till litterärt innehåll såsom chat stories (”Innehållet”) strömmade eller tillfälligt nedladdade via internet till din mobiltelefon eller annan kompatibel internetuppkopplad utrustning. Tjänsten erbjuds dig under varumärket Stories by Storytel och/eller Stories.

Genom att ladda ner appen, ta del av Innehållet, och/eller använda tjänsten och dess funktioner, ingår du ett bindande avtal med Storytel och accepterar och åtar dig att följa dessa Användarvillkor.

Dessa Användarvillkor beskriver de villkor under vilka Tjänsten görs tillgänglig till dig, och ersätter eventuella tidigare villkor mellan oss. För att nyttja Tjänsten krävs att Användarvillkoren godkänns och accepteras. Genom att du accepterar Användarvillkoren godkänner och accepterar du att Storytel har rätt att avsluta eller pausa din åtkomst till Tjänsten när som helst och utan att informera dig ifall du underlåtit att följa dessa Användarvillkor i något avseende.

Härutöver kan tilläggsvillkor komma att gälla för vissa delar av Tjänsten, exempelvis beträffande regler för tävlingar eller kampanjer, eller ytterligare villkor för tilläggstjänster, för visst ytterligare innehåll, för separata prenumerationsformer, produkter eller programvara som är tillgängliga via Tjänsten. För det fall att tilläggsvillkor behövs kommer de att kommuniceras till dig i anslutning till den aktuella aktiviteten eller produkten. Eventuella tilläggsvillkor som tillhandahålls av Storytel kompletterar dessa Användarvillkor och äger vid en eventuell konflikt företräde framför dessa Användarvillkor. Dessa Användarvillkor, Stories Integritetspolicy och andra tilläggsvillkor och/eller ersättningsvillkor från Storytel benämns hädanefter gemensamt som ”Villkoren”. Om du inte godkänner Villkoren (såsom de definieras nedan) får du inte använda Tjänsten, och inte heller konsumera Innehållet däri.

Den aktuella versionen av dessa Användarvillkor finns alltid tillgänglig på Stories hemsida.

 • Åldersgräns och kontoberättigande
  1. För att vara berättigad att ingå Villkoren och använda Tjänsten behöver du:
   a. vara minst arton (18) år gammal och/eller i övrigt vara behörig att ingå avtal enligt lagen i det land där Tjänsten görs tillgänglig till dig eller enligt tilläggsvillkor för en specifik kampanj.
   b. vara bosatt i det land där Tjänsten görs tillgänglig till dig, och
   c. acceptera att bli bunden av Villkoren.
 • Tjänsten
  1. Storytel tillhandahåller en tjänst genom vilken du som användare kan läsa, strömma och/eller tillfälligt ladda ner litterärt innehåll till din mobiltelefon eller via annan internetuppkopplad utrustning genom Stories app/hemsida eller annan förinstallerad programvara från Stories. Tjänsten kan dessutom innehålla personliga rekommendationer, meddelanden och funktioner som är utvecklade och anpassade speciellt för dig för att förbättra din användarupplevelse. Om inte annat avtalats i separata tilläggsvillkor eller för en prenumerationsform som tillhandahålls till dig av Storytel, och som du har accepterat, får Tjänsten som beskrivs ovan endast användas för din icke-kommersiella personliga användning i enlighet med Villkoren.
  2. För att kunna nyttja Tjänsten behöver du använda en internetuppkopplad enhet som är kompatibel med Stories tekniska krav eller en av Storytels samarbetspartners plattformar på vilken Stories app är installerad. Storytel förbehåller sig dock rätten att ändra de tekniska kraven för att nyttja Tjänsten och för att ändra, lägga till eller ta bort samarbetspartners.
 • Prenumerationsformer
  1. Storytel förbehåller sig rätten att ensidigt besluta om att erbjuda Tjänsten via olika typer av prenumerationsformer, vilket kan innebära och inkludera men ej begränsas till: marknadsföringsprenumeration, prenumerationsformer som tillhandahålls av (eller är sammankopplade med) tredje part, prenumerationsformer som baseras på ett visst antal erbjudna simultana strömmar, eller prenumerationsformer som baseras på begränsningar i det erbjudna Innehållet.
  2. Storytel förbehåller sig rätten att ensidigt besluta om att lägga till nya prenumerationsformer, ta bort existerande prenumerationsformer eller att ändra egenskaper eller funktionaliteterna i sådana prenumerationsformer från tid till annan. Om en sådan ändring väsentligt påverkar en användares befintliga prenumerationsform negativt kommer användaren att meddelas därom och ges möjlighet att avsluta Tjänsten i enlighet med dessa Användarvillkor.
 • Innehållsfilter
  1. Alla förinstallerade innehållsfilter (ink. kategoriindelning) eller andra innehållsfilter som erbjuds från tid till annan, erbjuds till användare som en valfri funktion. Storytel tar inget ansvar för, och garanterar ej, att dessa innehållsfilter är till din personliga belåtenhet. Vidare kan inte Storytel garantera att dessa filter är helt exakta eller att de med fullständig säkerhet har filtrerat allt icke-relevant Innehåll i enlighet med vad som har avsetts. Vänligen notera att allt innehåll inte är lämpligt för alla åldersgrupper. Om ett filter inte fungerar till din belåtenhet ber vi dig att sluta använda detta filter omgående och meddelar oss genom att kontakta Storytel via hemsidan om hur vi kan förbättra filtret och Tjänsten så att vi bättre kan möta dina förväntningar. Storytel välkomnar all feedback avseende Innehåll som du anser är olämpligt eller opassande i ljuset av de filter som används eller som du på annat sätt misstänker innehåller kränkande eller i övrigt olagligt material.
 • Immateriella rättigheter
  1. Tjänsten och innehållet i Tjänsten är vår upphovsrättsligt skyddade egendom och innehåller upphovsrättsligt skyddad egendom från våra licensgivares eller licenstagare och alla varumärken, kännetecken, namn, utstyrselsmärken och andra immateriella rättigheter i Tjänsten eller i dess Innehåll som tillgängliggjorts för dig inom Tjänsten ägs av oss eller våra licensgivare, våra licenstagare eller våra koncernbolag. Med undantag för när vi skriftligt överenskommits om annat, får ingen del av Tjänsten eller dess innehåll användas och/eller nyttjas på andra sätt än vad som föreskrivs i Villkoren. Oavsett om du äger plattformarna på vilka du tar del av Tjänsten när den görs tillgänglig för dig, äger vi Tjänsten och alla immateriella rättigheter kopplade till Tjänsten. Vi överlåter inga rättigheter eller något ägande i varken Tjänsten eller Innehållet i Tjänsten till dig, varken helt eller delvis. Inte heller överlåter vi rättigheter i eller ägande i någon eller några delar av innehållet som görs tillgängligt för dig genom Tjänsten. Ingenting av det som tillhandahålls under ett varumärke som Storytel äger eller licensierar ska tolkas som en upplåtelse av licens eller rätt för dig att använda de varumärken som är synliga på eller i Tjänsten.
 • Innehåll och Mjukvarulicens
  1. Innehållet som erbjuds via Tjänsten kan variera från tid till annan och mellan länder och regioner där Tjänsten är tillgänglig. Innehållet kan också variera beroende på din position vid tillfället för åtkomst till Tjänsten. Storytel garanterar inte att Tjänsten eller innehållet som görs åtkomligt via Tjänsten är tillgängligt för användning i ett annat land än det land där du är bosatt och där Tjänsten tillhandahålls till dig.
  2. Tjänsten är konfigurerad för att möjliggöra användningen av Tjänstens mjukvara, innehåll, virtuella föremål eller annat material som ägs eller licensieras av oss. När du accepterar Villkoren ger vi dig en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv, icke sub-licensierbar, icke-överlåtelsebar licens att få tillgång till och använda Tjänstens mjukvara, dess innehåll, virtuella föremål eller annat material för din personliga, icke-kommersiella användning.
  3. Som användare av Tjänsten förbinder du dig, eller annan person som du ger åtkomst till via ditt konto), att inte kopiera, reproducera, göra dubbletter, ändra, skapa verk baserat på, visa, publicera, distribuera, sprida, sända, överföra, sälja, hyra, licensiera, låna, underlicensiera, cirkulera eller på annat sätt utnyttja för något syfte (kommersiellt eller annat) något material och/eller hela eller delar av Tjänsten till tredje part, (inklusive men inte begränsat till uppvisning, spridning och distribuering av material via tredje parts hemsida) utan föregående skriftligt godkännande från Storytel, såvida det inte är uttryckligen tillåtet enligt tvingande lag.
  4. Som användare av Tjänsten förbinder du dig, eller annan person som du ger åtkomst till via ditt konto), att inte; (1) vidaresända, kringgå eller inaktivera något skyddssystem för innehållet eller för teknologi för hantering av digitala rättigheter i Tjänsten; (2) dekompilera, undersöka, ta isär eller på annat sätt överföra Tjänsten till läsbar form; (3) avlägsna identifikations-, upphovsrätts- eller ägandenotiser; (4) tillgängliggöra eller använda Tjänsten på ett olagligt eller annars otillåtet sätt eller på sätt som kan tolkas som att det finns ett samband mellan vår tjänst, våra produkter och varumärken.
  5. Detta avsnitt 6 är tillämpligt på alla som har tillgång till Tjänsten.
 • Tredjepartsinnehåll och länkar
  1. Förekomsten av externa hyperlänkar och/eller andra komponenter genererade av tredje part och som görs tillgängliga genom Tjänsten, vår hemsida eller forum tillhandahållna av Storytel både inom och utom Tjänsten, innebär inte ett erkännande från Storytel och/eller dess koncernbolag av åsikter eller andra ställningstaganden som tredje part yttrar på eller utanför deras hemsidor och sociala medieplattformar. Storytel varken verifierar, garanterar eller tar ansvar för riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten av innehållet tillgängligt på dessa tredjepartssidor. Storytel är heller inte ansvarig för kvaliteten eller leveransen av några produkter eller tjänster erbjudna, tillgängliggjorda, mottagna eller marknadsförda på sådana tredje parters hemsidor eller sociala medier. Storytel är därför inte ansvarig för innehåll som tillhandahålls på tredje parts hemsida, eller sociala medier och Storytel är under inga omständigheter ansvariga för direkt, indirekt eller annan skada, uppstådd genom oaktsamhet, passivitet, avtalsbrott, förtal, upphovsrättsintrång eller intrång i andra immateriella rättigheter, orsakat av framställning, distribuering eller nyttjande av information eller innehåll från tredje parts hyperlänkade hemsidor eller sociala medier.
  2. Tjänsten kan komma att integrera, integreras med eller tillhandahållas i samband med Storytels andra produkter och tjänster och/eller tredje parts tjänster eller innehåll. Storytel kontrollerar inte dessa tredjepartstjänster eller deras innehåll. Du rekommenderas att noggrant läsa igenom eventuella avtal, villkor och integritetspolicys som avser sådana tredje parters tjänster och/eller deras innehåll.
 • Löptid och uppsägning
  1. Om du önskar sluta använda Tjänsten kan du göra detta genom att radera appen.
  2. Storytel har rätt att avsluta eller begränsa din användning av Tjänsten med omedelbar verkan om Storytel har anledning att misstänka att du, eller annan person som du ger åtkomst till via ditt konto, bryter mot Villkoren eller andra tillämpliga lagar, regler eller föreskrifter. Detta gäller även om du på andra sätt använder Tjänsten på ett bedrägligt sätt eller i övrigt på ett sätt som kan medföra skada för Storytel eller annan tredje part.

 

 • Storytels rättigheter och åtaganden
  1. Som del av tillhandahållandet av Tjänsten kan Storytel komma att kontakta dig direkt genom Tjänsten i syfte att kommunicera funktioner (inklusive påminnelser om att kreditkorts löper ut) eller Innehållet i Tjänsten.
  2. För det fall du givit särskild tillåtelse kan Storytel komma att kontakta dig via andra kommunikationsvägar, exempelvis gällande marknadsföring.
  3. All kommunikation mellan Storytel och användaren ska ske i enlighet med Stories Integritetspolicy.
  4. Storytel ansvarar inte för eventuella störningar i mobilnätet eller hos din internetleverantör.
  5. Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt, sju (7) dagar i veckan. Storytel ger dock inga garantier för att Tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. För det fall det uppstår brister eller avbrott i Tjänsten ska Storytel ges möjlighet att rätta dessa utan att avtalsbrott ska anses föreligga. Storytel har också rätt att, i rimlig omfattning, tillfälligt stänga ned Tjänsten i syfte att genomföra exempelvis uppdateringar, uppgraderingar och service.
  6. Storytel äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till tredje part inkluderat andra koncernbolag. Vidare har Storytel rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt Villkoren. Förändringar som kan påverka hanteringen av dina personuppgifter ska vidtas i enlighet med Stories Integritetspolicy.
  7. Storytel kan ensidigt besluta om att göra ändringar i Villkoren. Om Storytel gör materiella ändringar i Villkoren med en negativ påverkan för dig kommer detta att kommuniceras antingen genom en notis i Tjänsten eller genom en push notifikation genom Tjänsten, senaste trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Det är därför viktigt att du läser alla notiser eller meddelanden från oss noggrant. Om du vid något tillfälle önskar upphöra med användandet av Tjänsten på grund av sådana uppdateringar eller ändringar i Villkoren kan du avsluta Tjänsten när som helst.
 • Användarens åtaganden och rättigheter
  1. Såvida inte annat anges i tillämpliga kompletterande villkor, får användaren läsa och använda Innehållet i Tjänsten endast i privat icke-kommersiellt bruk. Användaren av Tjänsten får exempelvis inte spela upp innehållet inför publik eller på offentlig plats. Dina användaruppgifter (inklusive men inte begränsat till inloggningsdetaljer) är personliga och får inte delas med andra.
  2. Användaren förbinder sig att inte kringgå eller försöka kringgå de tekniska eller andra begränsningar som används för att förhindra kopiering av Innehållet i Tjänsten samt att inte utan Storytels tillstånd, vare sig helt eller delvis, kopiera innehållet i Tjänsten, även för privat bruk.
  3. Du bekräftar och accepterar att din åtkomst till och användning av Tjänsten ska ske i enlighet med Villkoren. Du bekräftar och accepterar vidare att detta även inkluderar alla som du ger åtkomst till Tjänsten genom ditt konto. Du får endast ge åtkomst till en annan användare i överensstämmelse med Villkoren.
  4. Användaren ansvarar för att han/hon i sina eventuella recensioner av innehållet följer tillämplig lag samt uttrycker åsikter respektfullt och inte använder ord eller fraser som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande i forum som kan förknippas med Storytel. Det är därtill användarens ansvar att säkerställa att användaren inte sprider, använder eller delar immateriella rättigheter tillhörande tredje part eller sprider, använder eller delar innehåll eller kommentarer som sannolikt kan vara olagligt, exempelvis innehåll som utgör förtal, material som innehåller eller uppmanar till sexuellt utnyttjande eller hatkommentarer.
  5. Användaren äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren utan Storytels skriftliga samtycke.
  6. Användaren förbinder sig att inte använda Tjänsten på något sätt som riskerar eller kan riskera att Tjänsten avbryts, skadas eller försämras på något sätt. Du förstår att du och inte Storytel, är ansvarig för all elektronisk kommunikation och allt innehåll skickat från dina plattformar till oss och att du måste använda Tjänsten, Dina plattformar, vår hemsida och forum tillhandahållna av Storytel inom eller utom Tjänsten på lämpligt sätt och enbart för lagliga syften. Följaktligen förbinder du dig att inte använda hemsidan för någon bedräglig aktivitet eller i anslutning till ett brottsligt agerande eller andra olagliga aktiviteter, eller att skicka, använda eller återanvända sådant material som inte tillhör dig; eller som är olagligt, stötande (inklusive men inte begränsat till material med sexuellt innehåll eller som främjar rasism, hat eller våld), bedrägligt, missvisande, utnyttjande, oanständigt, förolämpande, diskriminerande, nedsättande, obscent, pornografiskt eller gör intrång i upphovsrätt, varumärke, konfidentiell information, privatliv eller annan information eller rättighet vilken du inte äger eller som i övrigt är skadegörande för tredje part.
  7. För det fall Tjänsten, eller delar därav, är felaktiga eller defekta uppmanas du att kontakta Storytel via kontaktformuläret på Storytels hemsida, från den e-postadress du registrerat för ditt konto eller genom att på annat sätt meddela oss eller för att framföra ett klagomål.
  8. Användaren förstår att Tjänsten tillhandahåller Innehåll som kan vara olämpligt eller opassande för minderåriga. Du förbinder dig därför (oaktat om du har valt att använda ett Innehållsfilter eller ej) att inte ge minderåriga oövervakad tillgång till Tjänsten.
 • Avtalspart
  1. Tjänsten erbjuds och tillhandahålls under dessa Villkor av Storytel Sweden AB, ett aktiebolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556696–2865 med bolagsadress BOX 24167, 104 51 Stockholm. För att kontakta oss eller vår kundtjänst ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till support.se@storytel.com.
 • Övrigt
  1. Tjänsten erbjuds dig endast för det icke kommersiella syftet att ta del av underhållning, information och för andra liknande ändamål.
  2. Villkoren ska vara föremål för och tolkas enligt svensk lag, exkluderat lagsvalsprinciper. Villkoren ska dock inte på något sätt begränsa konsumenträttigheter som du kan ha till rätt till enligt tvingande lag i det land där du är bosatt om det är ett annat land än ovan nämnda.
  3. Vid tvist mellan Storytel och användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, http://www.arn.se. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.
  4. Härutöver tillhandahåller EU-kommissionen en hemsida för tvistelösning online, ämnad att hjälpa konsumenter och leverantörer att lösa deras tvister utanför domstol, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. Är du missnöjd med Tjänsten, innehållet däri eller Villkoren avhjälps detta genom att du slutar använda eller på annat sätt slutar ta del av Tjänsten.
  6. För mer information om Tjänsten eller om du behöver hjälp med någon funktion eller ditt konto vänligen kontakta support.se@storytel.com.

Senast uppdaterad 2 april 2019

Storytel Sweden AB