INTEGRITETSPOLICY FÖR STORIES BY STORYTEL

 1. Allmänt

1.1.

Stories by Storytel är en mobilapplikation (app) som ger dig tillgång till chattberättelser och/eller annat litterärt innehåll i din mobiltelefon eller annan internetkompatibel enhet (”tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Storytel Sweden AB, organisationsnummer 556696-2865, (”Storytel” eller Vi”). Denna integritetspolicy beskriver Storytels behandling av dina personuppgifter när du använder tjänsten och förklarar när och varför vi samlar in, bearbetar och tar bort personuppgifter för att tillhandahålla dig tjänsten. Denna integritetspolicy säkerställer att dina personuppgifter behandlas med respekt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning när du använder tjänsten. Den här integritetspolicyn gäller bara appen Stories by Storytel.

1.2.

Du ska alltid känna dig trygg när du delar dina personuppgifter med Storytel. Storytel har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst, röjande, användning, modifiering, förstöring eller förlust. Om Du inte är bekväm med innehållet i den här Integritetspolicyn kan du alltid avstå från att använda tjänsten.

 1. DATA CONTROLLER

Storytel Sweden AB är Personuppgiftsansvarig för behandling personuppgifter som sker avseende Stories by Storytel enligt denna integritetspolicy. Du kan kontakta Storytel om till exempel integritet och dataskydd. Du hittar kontaktinformationen i avsnitt 12.

 1. NÄR OCH VARIFRÅN SAMLAR STORYTEL IN PERSONUPPGIFTER?

Storytel samlar in personuppgifter om dig när:

  • Du använder Tjänsten,
  • Du installerar och/eller använder någon applikation tillhörande Tjänsten,
  • Du besöker Stories by Storytels hemsida,
  • Du rapporterar fel, intrång eller annat olämpligt innehåll eller av någon annan anledning kontaktar Storytels kundtjänst som ger support för Stories by Storytel.
 • Det i övrigt är nödvändigt för att hantera förhållandet mellan dig och Storytel.
 1. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR STORYTEL IN?

4.1.

Storytel kan samla in och bearbeta information i form av teknisk data såsom ungefärlig plats för din enhet (via platstjänster), programvaru- och hårdvarespecifikationer avseende den enhet du använder för Tjänsten (till exempel webbläsarversion, sökhistorik, appversion och operativsystem) språkinställningar, webbhistorik, användning, IP-adress och tidsstämplar. Vi samlar även information om ditt Google reklam-ID (om du använder en Android-enhet) eller ditt Apple annons-ID (om du använder en iOS enhet) för att få statistik över antalet appanvändare.

4.2.

När du, som användare av Stories by Storytel, kontaktar Storytels kundsupport, samlar Storytel in personuppgifter om dig. Grundläggande användardata som Storytel kan komma att samla in innehåller ditt namn, användarnamn, e-postadress och telefonnummer. Storytel kan också samla in uppgifter om ditt födelsedatum, kön och ytterligare kontaktuppgifter som din adress. Om du besöker Storytels hemsida för något annat syfte, gäller Storytels egen integritetspolicy för all personuppgiftsbehandling. Storytel kan också samla in personuppgifter som du tillhandahåller om dina familjemedlemmar (inklusive dina familjemedlemmars namn, e-post, födelsedatum och intressen). Om du väljer att tillhandahålla sådana personuppgifter får du göra så med deras samtycke och du ska informera dem om våra personuppgiftsbehandlingar och denna integritetspolicy.

 1. HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA

5.1.

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med respektive behandling. Eftersom de tekniska data som behandlas när tjänsten används inte innehåller kontaktinformation som e-postadress eller mobilnummer, behandlar vi användarens ytterligare personuppgifter vid och avseende kommunikation som initieras av användaren enligt artikel 4.2. i denna integritetspolicy.

5.2.

När du kontaktar Storytel för att få support, sparas dina personuppgifter under den tid då supportprocessen är öppen och tjugofyra (24) timmar därefter för att underlätta ytterligare kontakt mellan dig och Storytel.  

5.3.

Storytel kan lagra personuppgifter under en längre tid än de ovannämnda tiderna om detta följer av en rättslig skyldighet eller i syfte att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 1. VARFÖR BEHANDLAR STORYTEL MINA PERSONUPPGIFTER

Storytel behandlar dina personuppgifter för att lösa supportfrågor om appen Stories by Storytel och andra problem relaterat till Tjänsten. För att felsöka och lösa ett problem som upp uppstått för användarens behandlar vi personuppgifter som är nödvändiga för att ge användaren stöd.

 1. VAD ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLING?

All personuppgiftsbehandling avseende appen Stories by Storytel baseras på ditt frivilliga val och initiativ att använda Tjänsten eller kontakta Storytel och sker med intresseavvägning som grund. Om du, efter förfrågan av Storytel, eller på eget initiativ, lämnar ytterligare information för att Storytel ska kunna hjälpa dig, är samtycke grunden för behandlingen. Ditt samtycke kan återkallas, helt eller delvis, när som helst, varefter Storytel kommer att upphöra med den personuppgiftsbehandling som grundas på samtycke.

 1. DATASÄKERHET OCH INTEGRITET

Säkerheten, integriteten och sekretessen för dina personuppgifter är väldigt viktig för oss. Vi har vidtagit tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda dina personuppgifter från i synnerhet obehörig tillgång eller röjande, användning, förändring, förstöring och förlust. Från tid till annan utvärderar vi dessa åtgärder för att utreda behovet av att vidta ytterligare åtgärder eller uppdatera existerande rutiner. Vänligen notera att det, trots att vi vidtagit dessa åtgärder, finns väldigt få säkerhetsåtgärder som är ogenomträngliga. Vi är därför tacksamma om du informerar oss omedelbart ifall du upptäcker misstänkta aktiviteter i Tjänsten.

 1. VEM LÄMNAR STORYTEL UT UPPGIFTERNA TILL?

9.1.

Storytel kan lämna dina personuppgifter till bolag inom Storytel-koncernen, affärspartners, leverantörer och andra tredje parter för att uppfylla avtalet med dig eller för att uppfylla avtal med Storytels leverantörer och affärspartners.

9.2.

Storytel kan också lämna ut dina personuppgifter till företag som behandlar personuppgifter på våra vägnar, såsom våra IT-systemleverantörer, kundstjänstföretag och närståendebolag. Om personuppgifter överlämnas till sådana företag som behandlar data på Storytels vägnar, ingår Storytel personuppgiftsbehandlingsavtal med sådana parter för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande regelverk samt att en hög säkerhetsnivå för dina personuppgifter upprätthålls.

9.3.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lag eller krav från myndigheter, för att tillvarata Storytels rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhetsrelaterade eller tekniska problem.

9.4.

Om dina personuppgifter överförs och lagras i land utanför EU/EES, vidtas särskilda säkerhetsåtgärder, vi kommer t ex säkerställa att sådan överföring sker i enlighet med denna integritetspolicy och i enlighet med tillämpliga lagar, till exempel genom att teckna dataöverföringsavtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen som finns tillgängliga på EU-kommissionens hemsida

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 1. LÄNKAR TILL EXTERNA HEMSIDOR

Information som tillhandahålls av Storytel kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Storytel. Storytel ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa hemsidor. Stories uppmuntrar dig att ta del av information om behandling av personuppgifter för den aktör som ansvarar för den aktuella hemsidan

 1. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Denna integritetspolicy kan från tid till annan komma att ändras. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer också att publiceras på Stories hemsida. Om någon ändring kräver ditt samtycke kommer Storytel att begära ett sådant samtycke från dig när du besöker appen.

 1. DINA RÄTTIGHETER UNDER EU / EES LAG

12.1

Om du befinner dig i EU / EES, eller om dina personuppgifter på annat sätt behandlas av Storytel-bolag inom EU/EES, har du, förutom att återkalla ditt samtycke, följande rättigheter:

Rätt till tillgång: Du har rätt att fråga oss ifall vi behandlar personuppgifter om dig och, om så är fallet, begära information om vilka personuppgifter vi har om dig samt varför och hur vi behandlar dem.

Rätt till rättelse: Vi är skyldiga att på din begäran rätta eller komplettera felaktiga respektive ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli glömd): I vissa situationer är vi skyldiga att på din begäran radera dina personuppgifter.

Rätt till behandlingsbegränsning: I vissa situationer är vi skyldiga att på din begäran, begränsa vår användning av dina personuppgifter. I sådana situationer får vi endast använda dina personuppgifter för vissa begränsade syften som framgår av lag.

Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att få ta del av dina personuppgifter som vi behandlar, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan enhet.

Rätt att invända: I vissa situationer kan du ha rätt att invända mot vår användning av dina personuppgifter. Vi kan då komma att bli skyldiga att upphöra med användningen av personuppgifterna. Ett exempel på när detta gäller är när personuppgifter används för marknadsföring och profilering.

13.2.

Vänligen notera att vissa av rättigheterna ovan enbart gäller i särskilda situationer, t ex. rätten till dataportabilitet som enbart gäller om behandlingen grundar sig på ett avtal eller samtycke och behandlingen sker automatiserat och rätten till radering, som endast gäller när personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning eller samtycke. För de fall du har frågor om hur Storytel behandlar dina personuppgifter, vill utöva någon av dina rättigheter eller vill veta mer om rättigheterna, vänligen kontakta vår support eller skriv till adressen enligt nedan.                         

E-post: privacy@storytel.com

Adress:  (Att. ”Support”)

               Storytel Sweden AB

 Box 24167

 104 51 Stockholm

12.3.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till en tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling om du anser att dina personuppgifter behandlas eller har behandlats i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning. Om du är bosatt i, din arbetsplats ligger i eller ifall den påstått lagstridiga behandlingen har skett i Sverige, kan du inge ditt klagomål till Datainspektionen.

Senast uppdaterad den 4 april 2019

Storytel Sweden AB